Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.bebedrehi.bg

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долутермини и изрази имат следното значение:
„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа,достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или другстандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина,изображение или други материали и ресурси. „Бебедрехи”ЕООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр.Перник, Петко Каравелов , вписано в Търговския регистър към Агенцията повписванията с ЕИК 823067657, тел.: 0892701327, e-mail: [email protected]
Bebedrehi(www.bebedrehi.bg) е уебсайт за електронна търговия, който есъставна и обособена част от „Бебедрехи” ЕООД – виртуаленинформационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които седоставят след изричното им заявяване от страна на клиента.
„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическолице, които са приели настоящите Общи условия.
„Профил” е обособена част от www.bebedrehi.bg, съдържащаинформация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхраняванаот bebedrehi.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрезвъвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента даразглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите задоставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата заелектронна търговия www.bebedrehi.bg, да променя паролата си за достъп.
„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри,посредством които той се индивидуализира в www.bebedrehi.bg
„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно спотребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършвавалидни заявки за закупуване на предлаганите в www.bebedrehi.bg стоки.
„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятиепроизвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й иливърху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма,свой производствен или друг отличителен знак.
„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годнида изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлаганипряко на клиента.
„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определенаинтернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернетстраница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба отразстояние, които уреждат взаимоотношенията между „Бебедрехи” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, Петко Каравелов, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 823067657 (наричанпо-долу Bebedrehi) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, отдруга страна, намиращи се на домейн www.bebedrehi.bg (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.bebedrehi.bg електронен магазин, стоки.
Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на bebedrehi.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.bebedrehi.bg, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общиусловия.
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от bebedrehi.bg. При извършване на промени в Общите условия, bebedrehi.bg се задължава дапубликува новите Общи условия в www.bebedrehi.bg и да напише датата, накоято са актуализирани. Chochkobochko.com съветва своите клиенти периодично дапреглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ
Bebedrehi.bg продава и доставя на клиента предлаганите в www.bebedrehi.bg и поръчани от него стоки след отправяне на заявка иплащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента нанастоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на коятода се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име ифамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка.При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представипълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните,които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно припромяна. Необходимо е да си избере и парола.
След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и дапосочи трето лице – представител, който да приеме поръчката (тази информацияможе да се допълни в поле „Добавете коментар към поръчката”). Сотбелязване на отметка „Прочетох и се съгласявам с общитеусловия“която се намира на страницата при завършване на поръчката(checkout), клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона заелектронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат снастоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено отклиента се съхранява от bebedrehi.bg.

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?
За да се регистрирате в www.bebedrehi.bg, трябва да попълните формата зарегистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон„регистрирай се”. След като се отвори формата за регистрация, срещу всяко отполетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като сеуверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата натискате бутона „Продължение”.
След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избранитепотребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона„регистрация” и натиснете бутона „влез”.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Bebedrehi.bg има право да събира и използва информация за своите клиенти,след като те се регистрират. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана попредвидения в тях ред.
Bebedrehi.bg се задължава да съхранява и да не разпространяваданните, предоставени от клиента при регистрацията и представляващи лични даннипо смисъла на ЗЗЛД и да ги използва единствено за обслужването му. Предоставената информация от клиента се използва за приемане и изпълнение напоръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционални оферти и връзка склиентите за потвърждаване и изпълнение на поръчката. Bebedrehi.bg гарантира,че данните на клиента няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите,когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно,информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това и вдруги предвидени от закона случаи.
Клиентският акаунт на конкретен клиент може да бъде изтрит от базата даннина bebedrehi.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко времепри желание от страна на клиента, изразено в писмен вид.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ
Bebedrehi.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация заначините за плащане и доставка. Публикуваните цени са в български лева.
Bebedrehi.bg не носи отговорност при невярност на посочената отпроизводителя информация за характеристиките на стоката.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ
Bebedrehi.bg има правото да променя цените по свое усмотрение повсяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът едлъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване надоговора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, bebedrehi.bg има правото да откаже изпълнението на договораи не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите,платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставянена знак „(ПРОМО)” на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а привлизане в профила на артикула, в менюто с размерите и цените под старатацена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителскатакошница, вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази ценаважи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Bebedrehi.bg си запазваправото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивнитедни и в дните на официалните празници, катко и на тел. 0892701327 в работновреме 9-18:00 часа (Понеделник-Петък), 9-14:00 часа (Събота) . Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и технитецени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да видигорепосочените данни, да избере адрес за доставка, както и да напишепояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита заизвършена чрез натискане на виртуален бутон „Изпрати”. След финализирането напоръчката, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация напосочения от него имейл. За всеки етап от обработването на поръчката(потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван с имейлили по телефон в случай на липса в наличностите.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,има право да върне закупен от него продукт до 14 календарни дни от дататана получаването му. За целта трябва да изпрати формата за Връщане от сключения договордо bebedrehi.bg и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 отЗЗП. За целта закупената стока трябва да бъде в оригиналната си опаковка, вненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид настоката (прана, гладена, носена). Tранспортните разходи по връщане напродукта са за сметка на клиента, освен ако стоката не е дефектна илигрешно изпратена по вина на bebedrehi.bg. В такъв случай куриерскатауслуга е за сметка на bebedrehi.bg.
Клиентът няма право да връща стока с наложен платеж, тъй като върнати праткиизискват предварително преглеждане и оценка на щетите. Суми по върнати праткисе възстановяват от нас само по банков път в срок от 5 работни дни от получаванена пратката. При необходимост от връщане на платени с карта суми подоговорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрезкредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Клиентът едлъжен да възстанови транспортните разходи по изпращане на пратката, когатоклиентът разваля сделката.
При получаване на пратката, клиентътследва да провери целостта на пакета. При констатирани нарушения във външниявид на пакета, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен дасъстави протокол за увреждане на пратката.

ДРУГИ
При възникнали ситуации във връзка снеуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към нашсътрудник на посочените телефони 0892701327, e-mail: [email protected]